Ontstaan van het MSCT

Doelstellingen

In de periode 2010 – 2013 zijn de ziekenhuizen Scheper, Bethesda en Refaja mede op initiatief van en onder leiding van de drie medische staven met elkaar gefuseerd. De drijfveren daarachter hebben te maken met het in stand willen houden van een breed en kwalitatief goed medisch specialistisch zorgaanbod in de regio Drenthe en zuidoost Groningen. Doel is de betrokken specialisten professionele uitdaging te bieden, naast een goede verdiencapaciteit en als werk- en vestigingsplek aantrekkelijk te blijven.

Samenwerking

De medisch specialisten werkzaam binnen Treant hebben een lange traditie van samenwerken. De fusie is aanleiding om de samenwerking ook over de locaties heen meer inhoud te gaan geven gericht op het realiseren van genoemde doelstellingen. Medio 2016 hebben de besturen van de drie ‘staforganen’ (VMSD, VMS en het MSB Coöperatie MSN NON) geconstateerd dat de belangen van alle binnen Treant werkzame specialisten het beste gediend kunnen worden als de drie staforganen intensief samenwerken en als één gaan functioneren. Eind 2017 hebben de drie ledenvergaderingen daarom besloten om als één medisch specialistisch bedrijf, Coöperatie Medisch Specialisten Collectief Treant genaamd (MSCT), verder te gaan.

Netwerk

De ondernemingsvorm gaat uit van de netwerkgedachte. Een netwerk waarin alle specialisten op basis van gelijkwaardigheid deelnemen, waar geen gezagsstructuren aanwezig zijn, maar wel in bestuurlijke zin eenheid van beleid en uitstraling wordt gecreëerd, alsmede slagvaardigheid in het bewaken en bevorderen van de belangen van de leden van het netwerk. De belangen zijn gebundeld in een cöoperatieve vereniging.

Coöperatie met ondernemende leden

De coöperatie is een onderneming die voor rekening en risico van de leden wordt gedreven, met dien verstande dat de vrijgevestigde leden een zelfstandige medische specialistische praktijk uitoefenen en de bij het MSCT aangesloten collega's met een dienstverband ook ondernemend zijn ingesteld, en dat hun arbeidsvoorwaarden zijn geborgd middels de AMS dan wel de van toepassing zijnde CAO.